iwona1808

52 teksty – auto­rem jest iwo­na1808.

Im bar­dziej próbu­jesz ko­goś wy­mazać z pa­mięci, tym bar­dziej sta­je się to niewykonalne... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 sierpnia 2011, 18:08

Cza­sem marzy­my o tym, by tańczyć tam, gdzie za­cierają się gra­nice rzeczy­wis­tości i fikcji... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 czerwca 2011, 19:28

Upa­dać można wiele ra­zy. Mieć ciągle nadzieje - to do­piero sztuka. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 kwietnia 2011, 21:07

Są dwie możli­wości - al­bo to świat zwa­riował, al­bo ludziom pop­rzew­ra­cało się w głowach... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 marca 2011, 17:59

Tak nap­rawdę to nie możemy zbyt­nio przej­mo­wać się przyszłością. Te­raźniej­szość też jest bar­dzo ciekawa. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 stycznia 2011, 22:25

Strach przed ut­ratą blis­kich to część miłości 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 grudnia 2010, 02:15

Wszys­tko ci ziem­skie zbled­nie, jak bledną ko­lory ro­ku,
jed­nak przy­jaźń nig­dy nie stra­ci ni blas­ku, ni uroku. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 listopada 2010, 23:09

Chęć wy­war­cia te­go "pier­wsze­go wrażenia" spra­wia, że zacho­wuje­my się sztucznie. Ja­ka ul­ga, że po 10 se­kun­dach możemy znów być sobą... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 24 listopada 2010, 23:51

Prze­ciw­ności lo­su to ka­mień, na którym os­trzy­my swój miecz. Prob­le­my nie będą przeszkodą. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 1 listopada 2010, 18:54

Niektórzy ludzie się starzeją, in­ni - po pros­tu dojrzewają. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 25 października 2010, 19:54
iwona1808

"Nie poddawaj się rozpaczy. Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne." ~William Shakespeare~

Zeszyty
  • Myśli tych twórczych twórców :) – ...czy­li coś, co poz­wo­li zmienić życie, lub przy­naj­mniej na chwilę oder­wać się od rzeczy­wis­tości.

  • Pozytywne – ...i wpra­wiające w dob­ry nas­trój ;) 

  • Życie... – ...i in­ne prob­le­my.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność